Almindelige betingelser for brug af Darwin

Opdateret den 26. januar 2018

1. Indledning
Disse almindelige betingelser for brug af Darwin (disse “Betingelser”) gælder, når du installerer, tilgår eller bruger investeringsappen Darwin (“Appen”).

Appen er udviklet af BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S, CVR-nr: 20896477, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, Danmark (“BankInvest”) for en række danske pengeinstitutter. Appen tilbydes pengeinstitutternes kunder. Når du har downloadet Appen, kan du ved indgåelse af en kundeaftale med dit pengeinstitut investere dine frie midler i et udvalg af investeringsprodukter.

Med din accept af disse Betingelser bekræfter du også, at have læst og accepteret nedenstående privatlivspolitik, som udgør en integreret del af disse Betingelser. Privatlivspolitikken beskriver blandt andet, hvordan der i relation til Darwin indsamles, behandles og opbevares personoplysninger om dig, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed, når du anvender Appen.


2. Om investeringsappen Darwin

Darwin er en investeringsapp, der kan downloades til din mobiltelefon. Appen er en selvbetjeningsplatform, hvorigennem du kan investere dine frie midler i et udvalg af investeringsprodukter.

For at foretage investeringer gennem Appen skal du som minimum være 18 år, skattepligtig til Danmark og ikke være under værgemål. Du må desuden alene foretage investeringer for frie midler i Appen.

Hvis du ønsker at investere gennem Appen, skal du indgå en kundeaftale med dit pengeinstitut som forudsætning og aftalegrundlag for dine investeringer. Når aftalen er underskrevet, udfører dit pengeinstitut din bestilling, og du kan herefter sælge eller købe yderligere investeringsprodukter i Appen ved brug af en kode eller touch ID. Det er dit eget ansvar at opbevare din adgangskode på en sikker og forsvarlig måde. Når du indgår kundeaftalen med dit pengeinstitut, oprettes en konto (“Darwin-Konto”) og et depot (“Darwin-Depot”) til dig i dit pengeinstitut til brug for dine investeringer gennem Appen. Det er en forudsætning for at investere gennem Appen, at du har en konto og et depot hos dit pengeinstitut. Det er ligeledes en forudsætning, at du har netbank eller en lignende løsning hos dit pengeinstitut, således at du kan modtage elektroniske dokumenter fra dit pengeinstitut.

Dit pengeinstitut udfører dine investeringer uden at yde investeringsrådgivning, og dit pengeinstitut foretager således blandt andet ikke en vurdering af, hvorvidt dine investeringer er hensigtsmæssige eller egnede for dig.

Du fastlægger selv dine individuelle investeringer, og du afgør selv, hvor stort et beløb der indskydes (dog minimum DKK 1.000), samt hvilket af de tilgængelige investeringsbeviser indskuddet skal placeres i.

Som en forudsætning for at anvende Appen, skal du indbetale et engangsbeløb på minimum DKK 1.000 på din Darwin-Konto. Du kan eventuelt angive et fast månedligt beløb, der skal udgøre minimum DKK 500 til løbende indbetaling den første bankdag i måneden. Det er dog ikke et krav at der foretages månedlige indbetalinger.

Bestillinger af overførsler til og udbetalinger fra Darwin kan kun ske via Appen. Du kan kun bestille overførsler af midler i danske kroner, og du vil kun modtage udbetalinger i danske kroner.

I alle tilfælde, hvor der indestår minimum DKK 1.000 på din Darwin-Konto, investerer dit pengeinstitut automatisk, og så vidt dette er muligt i forhold til kursen, det fulde indestående i dét investeringsbevis, som du har valgt.

Udbytte fra dit investeringsbevis indsættes på Darwin-Kontoen og bliver automatisk geninvesteret, når saldoen på Darwin-Kontoen når DKK 1.000.

Du kan til enhver tid via Appen sælge dine investeringsbeviser så længe, du sælger for minimum DKK 1.000 ad gangen og så længe, der efter udtræk forbliver minimum DKK 1.000 i samlet værdi på Darwin-Kontoen og Darwin-Depotet.

Opsigelse af Darwin skal ske via Appen. Ved opsigelse vil dit investeringsprodukt blive solgt og hele dit investerede beløb vil blive overført til den konto som du har oplyst dit pengeinstitut. Din Darwin-Konto og dit Darwin-Depot vil herefter blive lukket.

Appen viser dig til enhver tid en transaktionsoversigt, og du kan følge afkastet på dine investeringer.

3. Brug
Appen kan indeholde unøjagtigheder eller fejl og det kan ikke garanteres, at Appen er egnet til eller tilgængelig for brug uden for Danmark.

Du må ikke misbruge Appen eller omgå funktionaliteterne heri, og det er vigtigt, at du altid anvender den nyeste version af Appen.

4. Immaterielle rettigheder
Ved brug af Appen opnår du ingen rettigheder til immaterielle rettigheder knyttet til Appen.

5. VilkårsændringER og opdateringer
Det kan være nødvendigt (med eller uden varsel), af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager, at iværksætte tiltag, som kan medføre afbrud, forstyrrelser eller ændringer i Appen, hvilket du accepterer ved brug af Appen.

Disse Betingelser kan løbende blive opdateret. Du vil få besked ved ændringer i Betingelserne, når du bruger Appen. Du anses for at have accepteret de ændrede Betingelser, hvis du fortsætter med at bruge Appen efter, at ændringerne er foretaget.

6. Lovvalg og værneting
Disse Betingelser er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal afgøres ved de danske domstole.

7. Kontakt
Hvis du har spørgsmål til indeståendet eller opgørelsen af værdierne på din Darwin-Konto eller dit Darwin-Depot bedes du rette henvendelse til dit pengeinstitut.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til Appen, herunder indholdet eller funktionaliteten, er du velkommen til at kontakte BankInvest ved at rette henvendelse til:

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Sundkrogsgade 7
2100 København Ø
CVR: 20896477
[email protected]

Alle spørgsmål