Darwin yder ikke investeringsrådgivning, og du skal derfor selv træffe dit valg om hvilket produkt, der passer til netop dit behov. Når du skal vælge dit investeringsprodukt, har tidshorisonten en betydning. Du skal derfor tage stilling til, hvor lang tid du vil investere dine penge. Du kan dog altid ændre din tidshorisont senere.

 

De fire forskellige investeringsprodukter er kendetegnet ved at have forskellige risiko-og afkastprofiler på baggrund af fordelingen af aktier og obligationer. Sammensætningen af aktier og obligationer har betydning i forhold til din tidshorisont, da indeks af aktier og obligationer typisk ikke følger den samme udvikling.

 

I et langsigtet historisk perspektiv er aktiemarkederne generelt steget mere end obligationsmarkederne. Aktier har samtidig haft større udsving i afkastet end obligationer. Med en kort tidshorisont er man derfor mere udsat for mulige tab på investeringsprodukter, der har en høj aktieandel. Har man en længere tidshorisont, så vil enkelte års udsving bedre udjævnes, og man vil typisk kunne have en højere andel af aktier”.

 

Hvis man har en kort tidshorisont og er mindre risikovillig i forhold til kursudsving, kan Darwins investeringsprodukt ”Moderat” være en mulighed. Investeringsproduktet har en lavere aktieandel og en højere obligationsandel. Hvis man har en længere tidshorisont og er mere villig til at acceptere kursudsving kan Darwins investeringsprodukter med højere aktieandel være en mulighed.

 

Vær opmærksom på, at du skal være fyldt 18 år for at investere med Darwin. Darwin er målrettet investering af frie midler. Historisk kursudvikling og afkast ikke er en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast. For yderligere oplysninger om risici forbundet med investering i ét af Darwins investeringsprodukter henvises der til prospekt og central investorinformation på bankinvest.dk/darwin

Ja, du kan altid gå ind under ”Min Investering” og ændre dit investeringsprodukt. Vær opmærksom på at de forskellige produkter har forskellig risiko. Omkostningerne ved at ændre produkt er 10 kr.

For at lukke din Darwin-aftale kan du i din menu gå ind under Indstillinger. Herefter skal du blot trykke på ”Jeg vil gerne lukke min Darwin-aftale”.
Når du har bekræftet din lukning, sættes behandlingen i gang ude i dit pengeinstitut.
Bemærk venligst at den forventede behandlingstid er op til 5 dage.

Darwin-produkterne består af fire afdelinger under Investeringsforeningen BI. Afdelingerne er bevisudstedende og udbyttebetalende.

Det betyder, at gevinst og tab på investeringsbeviserne opgøres efter realisationsprincippet.

Darwin-afdelingerne blev ved etableringen i 2018 kategoriseret som obligationsbaserede efter de daværende skatteregler. Det skyldtes, at Darwin-afdelingerne investerer i såkaldte ETF´er (Exchange Traded Funds), der i skattemæssig henseende blev anset for at være obligationer, uanset deres underliggende investeringer.

Gevinster, tab og udbytter på afdelingens beviser, er derfor hidtil blevet beskattet som kapitalindkomst. De specifikke regler for kapitalindkomstbeskatning fremgår af vores skatteguide, som du finder på bankinvest.dk under publikationer.

På en ekstraordinær generalforsamling d. 3. november 2020 blev det besluttet, at Darwin-produkterne Middel og Høj skal skifte skattemæssig status fra at være obligationsbaserede til at være aktiebaserede. Ændringen er trådt i kraft fra 1. januar 2021.

Baggrunden for ændringen er, at Folketinget har indført regler, som bl.a. gør det muligt for udenlandske investeringsfonde at blive anset for at være aktiebaserede i skattemæssig forstand, såfremt de opfylder de danske regler herfor.

Skattestyrelsen har pr. 1. januar 2020 udarbejdet en ”positivliste” over de fonde, som opfylder reglerne.

Bemærk, at ovenstående er en generel beskrivelse af skattemæssige forhold. Din konkrete beskatning afhænger af dine specifikke forhold.

Det er dit pengeinstitut, som indberetter til SKAT. Husk dog altid selv at kontrollere, om SKATs beregninger er korrekte i din årsopgørelse.

Du kan altid trække penge ud af din Darwin-aftale. Du skal minimum trække 1.000 kr. ud og det gøres via appen.

Det koster 10kr. at sælge noget af din investering, så vi kan føre penge over til den konto, du har ønsket.

Husk at der som minimum altid skal stå 1.000 kr. tilbage i samlet værdi på din Darwin-Konto og dit Darwin-Depot.

Du betaler på årsbasis et sted mellem 0,75% og 0,95%  (samt 0,00% til 0,02% i indirekte handelsomkostninger) afhængig af din formue, når du investerer i Darwin. Din betaling afhænger af hvilket af de fire investeringsprodukter i Darwin du har valgt.

Betalingen dækker over flere elementer:

  • De løbende omkostninger til værdipapirer dit investeringsprodukt er investeret i
  • At din investering bliver udvalgt, sammensat og administreret af BankInvests specialister
  • At dit investeringsprodukt holder sig indenfor de aftalte investeringsrammer, når de finansielle markeder udvikler sig
  • At dit pengeinstitut stiller konto og depot til rådighed for din investering

Der er ingen yderligere omkostninger ved at købe dit investeringsprodukt.

Det koster 10 kr. at sælge dit investeringsprodukt. Det vil være aktuelt hvis du en dag skifter dit produkt, trækker penge ud eller lukker din Darwin-aftale. Darwin investerer løbende når der står min. 1.000 kr. på din Darwin-konto.

Er der mindre end 1.000 kr. på din konto, står beløbet som en kontant indbetaling til 0% i rente.

Investeringsprodukterne i Darwin er alle en almindelig dansk investeringsforening.

Der investeres i en portefølje af let omsættelige værdipapirer, der kaldes Exchange Traded Funds (ETF’er), som udbydes af en række globale finansielle virksomheder. Ved investering i ETF’er opnås en bred eksponering mod et indeks af aktier eller obligationer. På den måde mindskes risikoen i forhold til investering direkte i et mindre antal værdipapirer som aktier eller obligationer.

 

Du kan investere dine frie midler med Darwin.

 

BankInvests investeringsspecialister sørger løbende for, at de fire investeringsprodukter i Darwin følger de investeringsrammer der er fastlagt for produkterne.

I Darwins investeringsprodukter tages der så vidt muligt hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i virksomheder. Det vil sige, at produkterne screenes for ESG-forhold. Alle aktiepositioner og europæiske virksomhedsobligationer bliver som udgangspunkt screenet med MSCI’s ESG-filter, hvis der findes en ETF, der har dette alternativ.

Derimod foretages der p.t. ingen screening af statsobligationer samt Emerging Markets-obligationer, fordi markedet for ESG-screenede ETF’er endnu ikke er udviklet nok.

 

Hvis du ønsker en investeringsløsning, der tager yderligere ESG-hensyn, anbefales du i stedet at henvende dig i dit pengeinstitut for at få investeringsrådgivning om, hvilken anden investeringsløsning der passer til dig som fx investering i aktivt forvaltede BankInvest-fonde, der er ESG-screenede.