17/07/2023

Darwin investorbrev 2. kvartal 2023

Bedre end forventede væksttendenser

Kære investor

Indledningsvist gøres opmærksom på at omtale af selskaber (udstedere) og værdipapirer (fx aktier eller obligationer) i dette investorbrev ikke skal ses som investeringsanbefalinger om at købe, sælge eller holde værdipapirer. Eventuel omtale af selskaber og værdipapirer skal alene ses i forhold til afdelingens portefølje- og risikoprofil for det pågældende kvartal.

 

Opsummering

 

Den positive stemning fortsætter i de finansielle markeder. Aktier sluttede kvartalet af på de højeste niveauer for året målt ved det toneangivende SP500 indeks. De flotte afkast er kommet til trods en generel vækstafmatning i de vestlige økonomier og flere pengepolitiske stramninger. Udviklingen på de finansielle markeder bidrog til positive afkast over andet kvartal.

 

Bedre end forventede væksttendenser

 

Investorerne i Darwin (Moderat / Middel / Høj / Aktier ) fik i 2. kvartal et afkast på (2,06% / 3,82% / 5,27% / 6,49%).

 

Andet kvartal endte med flotte afkast på aktiemarkederne. Dette skyldtes især at de store amerikanske teknologi-aktier steg kraftigt.

 

Kvartalet har ellers budt på mange modvinde til aktier. Fremstillingssektoren i USA og Europa er bremset yderligere op, dampen er gået af det kinesiske post-Corona opsving, og både ECB og FED har hævet renterne yderligere. Men til trods for dette så har aktier som skrevet bare forsat og forsat med at stige. Det vi så over kvartalet var således en udvikling der stod i skærende kontrast til udviklingen over 2022. Et år hvor aktier faldt når centralbankerne strammede.

 

En del af forklaringen på de positive aktiemarkeder har været udrulningen af kunstig intelligens. Med lanceringen af programmet ChatCPT har vi set en stærk stigende optimisme med hensyn til hvad teknologien kan gøre for vores samfund og produktivitet. Dette har betydet at flere store aktier, som relaterer sig til kunstig intelligens, er steget meget kraftigt. Det mest prominente eksempel var Nvidia som steg kraftigt over kvartalet efter de opjusterede deres forventninger til efterspørgslen på mikrochips.

 

Både ECB og FED har strammet pengepolitiken yderligere over kvartalet. Begge centralbanker ønsker at bekæmpe inflationen som har vist sig stædig høj. Et eksempel på dette har været den amerikanske, månedlige, kerneinflation som over kvartalet har ligget med et gennemsnit på 0,3%. Dette er i den amerikanske centralbanks øjne stadigvæk for højt og har nødvendiggjort de stramninger vi har set.

 

Det største vækstmæssige problem over kvartalet har været fremstillingssektoren i USA. Denne har vist yderligere svaghed og målt ved ledende indikatorer er vi nu på niveauer som man historisk blot har set rundt en recession.

 

Forventninger til fremtiden

 

Efter de store aktiestigninger over første halvdel af 2023 bliver det alt mere presserende at vi snart ser en vending i ledende vækstindikatorer og at vi snart ser stigninger i indtjeningsestimaterne for globale aktier. Allerede nu handler amerikanske aktier på niveauer, relativt til indtjeningen, som i senere tid blot er blevet overgået af perioden umiddelbart efter Corona. Og det var vel og mærke en periode hvor renteniveauet var markant lavere end hvad det er nu.

 

Det er vores forventning at de vestlige økonomier går ind i en vækstpause over de kommende par kvartaler. Det vil sige en periode hvor væksten er lav, men hvor vi ikke vil klassificere det som en traditionel recession. Med en traditionel recession vil vi sige en periode med kraftigt stigende arbejdsløshed og faldende privatforbrug. Det som ligger til grund for denne forventning er den stadig stærke servicesektor vi ser globalt og den hidtige meget store resistens imod de rentestigninger som er blevet implementeret over det seneste år. I den vækstpause som vi forventer os vil vi se positive afkast på aktier, om end hastigheden nok kommer noget ned i forhold til det vi har set over de seneste par kvartaler. Vi vil også se positivt privatforbrug og blot en svag stigning i arbejdsløshedsraten.

 

Risikoscenariet er at væksten forsætter med at svækkes fra de nuværende niveauer. Sker dette så bliver det mere og mere usandsynligt at indtjeningen følger med aktiemarkederne op. Og så handler aktier, i vores øjne, altså på lidt for høje niveauer. Dette især givet de høje renteniveauer som nu kan opnås på blandt andet statsobligationer.