Den seneste tids markedsuro, vi har set i forbindelse med Covid-19, har medført at handler i Darwin har været suspenderet i nogle perioder – om denne tendens fortsætter og hvor længe kan vi desværre ikke vide på nuværende tidspunkt.

Når handlen er suspenderet, betyder det at BankInvest ikke er i stand til at stille priser. BankInvest vil i disse situationer løbende overvåge situationen og vil genåbne for handel, når der er større sikkerhed for de underliggende værdipapirkurser.

Den store uro og usikkerhed på finansmarkederne betyder i det hele taget, at priserne på de enkelte aktier og obligationer bliver mindre stabile. Dermed bliver det vanskeligere at estimere prisen for at handle ind eller ud af investeringsforeningen. Præcise estimater skal sikre ligebehandling af investorer, et grundprincip i en investeringsforening. For at sikre dette princip, er det i nogle perioder nødvendigt at udvide indløsnings- og emissionspriserne, indtil der falder mere ro over markederne.

 

Læs mere om den ekstreme uro på finansmarkederne:

http://bankinvest.dk

 

Læs mere om hvad suspension betyder for dig som investor:

http://bankinvest.dk

 

Mange har i disse dage brug for konkrete investeringsråd. Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, så søg rådgivning hos din bank. Her får du den professionelle rådgivning, der i disse uger er særlig vigtig.

 

Alle fire Darwin-fonde er udbyttebetalende og betaler allesammen udbytte for investeringsåret 2019. Det betyder at en del af fondenes værdi udloddes til investorerne som en kontant udbetaling.

Få dine udbytter til at arbejde for dig

Udbyttet blev indbetalt på din Darwin-konto d. 6. februar 2020, og bliver automatisk geninvesteret når der står 1.000 kr. på din Darwin-konto. Dvs. udbytterne står kontant på din Darwin konto indtil der samlet set står 1.000 kr.

Du kan derfor få udbytterne til at arbejde hurtigere for dig og din investering ved at supplere udbytterne med en ekstra indbetaling. Størrelsen på din udbyttebetaling fremgår af din netbank.

Læs mere om Darwin på darwinapp.dk – her finder du bl.a. blogindlæg om udviklingen i din investering.

Darwin yder ikke investeringsrådgivning, og du skal derfor selv træffe dit valg om hvilket produkt, der passer til netop dit behov. Når du skal vælge dit investeringsprodukt, har tidshorisonten en betydning. Du skal derfor tage stilling til, hvor lang tid du vil investere dine penge. Du kan dog altid ændre din tidshorisont senere.

 

De fire forskellige investeringsprodukter er kendetegnet ved at have forskellige risiko-og afkastprofiler på baggrund af fordelingen af aktier og obligationer. Sammensætningen af aktier og obligationer har betydning i forhold til din tidshorisont, da indeks af aktier og obligationer typisk ikke følger den samme udvikling.

 

I et langsigtet historisk perspektiv er aktiemarkederne generelt steget mere end obligationsmarkederne. Aktier har samtidig haft større udsving i afkastet end obligationer. Med en kort tidshorisont er man derfor mere udsat for mulige tab på investeringsprodukter, der har en høj aktieandel. Har man en længere tidshorisont, så vil enkelte års udsving bedre udjævnes, og man vil typisk kunne have en højere andel af aktier”.

 

Hvis man har en kort tidshorisont og er mindre risikovillig i forhold til kursudsving, kan Darwins investeringsprodukt ”Moderat” være en mulighed. Investeringsproduktet har en lavere aktieandel og en højere obligationsandel. Hvis man har en længere tidshorisont og er mere villig til at acceptere kursudsving kan Darwins investeringsprodukter med højere aktieandel være en mulighed.

 

Vær opmærksom på, at du skal være fyldt 18 år for at investere med Darwin. Darwin er målrettet investering af frie midler. Historisk kursudvikling og afkast ikke er en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast. For yderligere oplysninger om risici forbundet med investering i ét af Darwins investeringsprodukter henvises der til prospekt og central investorinformation på bankinvest.dk/darwin

Ja, du kan altid gå ind under ”Min Investering” og ændre dit investeringsprodukt. Vær opmærksom på at de forskellige produkter har forskellig risiko. Omkostningerne ved at ændre produkt er 10 kr.

For at lukke din Darwin-aftale kan du i din menu gå ind under Indstillinger. Herefter skal du blot trykke på ”Jeg vil gerne lukke min Darwin-aftale”.
Når du har bekræftet din lukning, sættes behandlingen i gang ude i dit pengeinstitut.
Bemærk venligst at den forventede behandlingstid er op til 5 dage.

Darwin-produkterne består af fire afdelinger under Investeringsforeningen BI. Afdelingerne er bevisudstedende og udbyttebetalende.

Det betyder, at gevinst og tab på investeringsbeviserne opgøres efter realisationsprincippet.

Darwin-afdelingerne blev ved etableringen i 2018 kategoriseret som obligationsbaserede efter de daværende skatteregler. Det skyldtes, at Darwin-afdelingerne investerer i såkaldte ETF´er (Exchange Traded Funds), der i skattemæssig henseende blev anset for at være obligationer, uanset deres underliggende investeringer.

Gevinster, tab og udbytter på afdelingens beviser, er derfor hidtil blevet beskattet som kapitalindkomst. De specifikke regler for kapitalindkomstbeskatning fremgår af vores skatteguide, som du finder på bankinvest.dk under publikationer.

På en ekstraordinær generalforsamling d. 3. november 2020 blev det besluttet, at Darwin-produkterne Middel og Høj skal skifte skattemæssig status fra at være obligationsbaserede til at være aktiebaserede. Ændringen er trådt i kraft fra 1. januar 2021.

Baggrunden for ændringen er, at Folketinget har indført regler, som bl.a. gør det muligt for udenlandske investeringsfonde at blive anset for at være aktiebaserede i skattemæssig forstand, såfremt de opfylder de danske regler herfor.

Skattestyrelsen har pr. 1. januar 2020 udarbejdet en ”positivliste” over de fonde, som opfylder reglerne.

Bemærk, at ovenstående er en generel beskrivelse af skattemæssige forhold. Din konkrete beskatning afhænger af dine specifikke forhold.

Det er dit pengeinstitut, som indberetter til SKAT. Husk dog altid selv at kontrollere, om SKATs beregninger er korrekte i din årsopgørelse.

Du kan altid trække penge ud af din Darwin-aftale. Du skal minimum trække 1.000 kr. ud og det gøres via app’en.

Det koster 10kr. at sælge noget af din investering, så vi kan føre penge over til den konto, du har ønsket.

Husk at der som minimum altid skal stå 1.000 kr. tilbage i samlet værdi på din Darwin-Konto og dit Darwin-Depot.

Ønsker du at trække alle dine penge ud, skal du i stedet lukke din Darwin-aftale.

Gå til ”Luk min Darwin-aftale”.

Du betaler på årsbasis et sted mellem 0,75% og 0,95%  (samt 0,00% til 0,02% i indirekte handelsomkostninger) afhængig af din formue, når du investerer i Darwin. Din betaling afhænger af hvilket af de fire investeringsprodukter i Darwin du har valgt.

Betalingen dækker over flere elementer:

  • De løbende omkostninger til værdipapirer dit investeringsprodukt er investeret i
  • At din investering bliver udvalgt, sammensat og administreret af BankInvests specialister
  • At dit investeringsprodukt holder sig indenfor de aftalte investeringsrammer, når de finansielle markeder udvikler sig
  • At dit pengeinstitut stiller konto og depot til rådighed for din investering

Der er ingen yderligere omkostninger ved at købe dit investeringsprodukt.

Det koster 10 kr. at sælge dit investeringsprodukt. Det vil være aktuelt hvis du en dag skifter dit produkt, trækker penge ud eller lukker din Darwin-aftale. Darwin investerer løbende når der står min. 1.000 kr. på din Darwin-konto.

Er der mindre end 1.000 kr. på din konto, står beløbet som en kontant indbetaling til 0% i rente.

Investeringsprodukterne i Darwin er alle en almindelig dansk investeringsforening.

Der investeres i en portefølje af let omsættelige værdipapirer, der kaldes Exchange Traded Funds (ETF’er), som udbydes af en række globale finansielle virksomheder. Ved investering i ETF’er opnås en bred eksponering mod et indeks af aktier eller obligationer. På den måde mindskes risikoen i forhold til investering direkte i et mindre antal værdipapirer som aktier eller obligationer.

 

Du kan investere dine frie midler med Darwin.

 

BankInvests investeringsspecialister sørger løbende for, at de fire investeringsprodukter i Darwin følger de investeringsrammer der er fastlagt for produkterne.

I Darwins investeringsprodukter tages der så vidt muligt hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i virksomheder. Det vil sige, at produkterne screenes for ESG-forhold. Alle aktiepositioner og europæiske virksomhedsobligationer bliver som udgangspunkt screenet med MSCI’s ESG-filter, hvis der findes en ETF, der har dette alternativ.

Derimod foretages der p.t. ingen screening af statsobligationer samt Emerging Markets-obligationer, fordi markedet for ESG-screenede ETF’er endnu ikke er udviklet nok.

 

Hvis du ønsker en investeringsløsning, der tager yderligere ESG-hensyn, anbefales du i stedet at henvende dig i dit pengeinstitut for at få investeringsrådgivning om, hvilken anden investeringsløsning der passer til dig som fx investering i aktivt forvaltede BankInvest-fonde, der er ESG-screenede.

 

Opdateret den 26. januar 2018

1. Indledning
Disse almindelige betingelser for brug af Darwin (disse “Betingelser”) gælder, når du installerer, tilgår eller bruger investeringsappen Darwin (“Appen”).

Appen er udviklet af BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S, CVR-nr: 20896477, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, Danmark (“BankInvest”) for en række danske pengeinstitutter. Appen tilbydes pengeinstitutternes kunder. Når du har downloadet Appen, kan du ved indgåelse af en kundeaftale med dit pengeinstitut investere dine frie midler i et udvalg af investeringsprodukter.

Med din accept af disse Betingelser bekræfter du også, at have læst og accepteret nedenstående privatlivspolitik, som udgør en integreret del af disse Betingelser. Privatlivspolitikken beskriver blandt andet, hvordan der i relation til Darwin indsamles, behandles og opbevares personoplysninger om dig, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed, når du anvender Appen.


2. Om investeringsappen Darwin

Darwin er en investeringsapp, der kan downloades til din mobiltelefon. Appen er en selvbetjeningsplatform, hvorigennem du kan investere dine frie midler i et udvalg af investeringsprodukter.

For at foretage investeringer gennem Appen skal du som minimum være 18 år, skattepligtig til Danmark og ikke være under værgemål. Du må desuden alene foretage investeringer for frie midler i Appen.

Hvis du ønsker at investere gennem Appen, skal du indgå en kundeaftale med dit pengeinstitut som forudsætning og aftalegrundlag for dine investeringer. Når aftalen er underskrevet, udfører dit pengeinstitut din bestilling, og du kan herefter sælge eller købe yderligere investeringsprodukter i Appen ved brug af en kode eller touch ID. Det er dit eget ansvar at opbevare din adgangskode på en sikker og forsvarlig måde. Når du indgår kundeaftalen med dit pengeinstitut, oprettes en konto (“Darwin-Konto”) og et depot (“Darwin-Depot”) til dig i dit pengeinstitut til brug for dine investeringer gennem Appen. Det er en forudsætning for at investere gennem Appen, at du har en konto og et depot hos dit pengeinstitut. Det er ligeledes en forudsætning, at du har netbank eller en lignende løsning hos dit pengeinstitut, således at du kan modtage elektroniske dokumenter fra dit pengeinstitut.

Dit pengeinstitut udfører dine investeringer uden at yde investeringsrådgivning, og dit pengeinstitut foretager således blandt andet ikke en vurdering af, hvorvidt dine investeringer er hensigtsmæssige eller egnede for dig.

Du fastlægger selv dine individuelle investeringer, og du afgør selv, hvor stort et beløb der indskydes (dog minimum DKK 1.000), samt hvilket af de tilgængelige investeringsbeviser indskuddet skal placeres i.

Som en forudsætning for at anvende Appen, skal du indbetale et engangsbeløb på minimum DKK 1.000 på din Darwin-Konto. Du kan eventuelt angive et fast månedligt beløb, der skal udgøre minimum DKK 500 til løbende indbetaling den første bankdag i måneden. Det er dog ikke et krav at der foretages månedlige indbetalinger.

Bestillinger af overførsler til og udbetalinger fra Darwin kan kun ske via Appen. Du kan kun bestille overførsler af midler i danske kroner, og du vil kun modtage udbetalinger i danske kroner.

I alle tilfælde, hvor der indestår minimum DKK 1.000 på din Darwin-Konto, investerer dit pengeinstitut automatisk, og så vidt dette er muligt i forhold til kursen, det fulde indestående i dét investeringsbevis, som du har valgt.

Udbytte fra dit investeringsbevis indsættes på Darwin-Kontoen og bliver automatisk geninvesteret, når saldoen på Darwin-Kontoen når DKK 1.000.

Du kan til enhver tid via Appen sælge dine investeringsbeviser så længe, du sælger for minimum DKK 1.000 ad gangen og så længe, der efter udtræk forbliver minimum DKK 1.000 i samlet værdi på Darwin-Kontoen og Darwin-Depotet.

Opsigelse af Darwin skal ske via Appen. Ved opsigelse vil dit investeringsprodukt blive solgt og hele dit investerede beløb vil blive overført til den konto som du har oplyst dit pengeinstitut. Din Darwin-Konto og dit Darwin-Depot vil herefter blive lukket.

Appen viser dig til enhver tid en transaktionsoversigt, og du kan følge afkastet på dine investeringer.

3. Brug
Appen kan indeholde unøjagtigheder eller fejl og det kan ikke garanteres, at Appen er egnet til eller tilgængelig for brug uden for Danmark.

Du må ikke misbruge Appen eller omgå funktionaliteterne heri, og det er vigtigt, at du altid anvender den nyeste version af Appen.

4. Immaterielle rettigheder
Ved brug af Appen opnår du ingen rettigheder til immaterielle rettigheder knyttet til Appen.

5. VilkårsændringER og opdateringer
Det kan være nødvendigt (med eller uden varsel), af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager, at iværksætte tiltag, som kan medføre afbrud, forstyrrelser eller ændringer i Appen, hvilket du accepterer ved brug af Appen.

Disse Betingelser kan løbende blive opdateret. Du vil få besked ved ændringer i Betingelserne, når du bruger Appen. Du anses for at have accepteret de ændrede Betingelser, hvis du fortsætter med at bruge Appen efter, at ændringerne er foretaget.

6. Lovvalg og værneting
Disse Betingelser er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal afgøres ved de danske domstole.

7. Kontakt
Hvis du har spørgsmål til indeståendet eller opgørelsen af værdierne på din Darwin-Konto eller dit Darwin-Depot bedes du rette henvendelse til dit pengeinstitut.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til Appen, herunder indholdet eller funktionaliteten, er du velkommen til at kontakte BankInvest ved at rette henvendelse til:

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Sundkrogsgade 7
2100 København Ø
CVR: 20896477
[email protected]

For yderligere hjælp er du velkommen til at skrive til

[email protected]